Pri objednávke nad 70 EUR máte doručenie zdarma. Nakúpte nad 100 EUR a k vašej objednávke dostanete od nás darček 🎁

Zásady ochrany osobných údajov

  1. V prípade poskytovania služieb Predávajúcim (FLAMEshoes Europe, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 33/c, 831 04 Bratislava, IČO: 45 444 030 (na účely tohto článku Obchodných podmienok ďalej len: „prevádzkovateľ“) ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje Kupujúceho (na účely tohto článku Obchodných podmienok ďalej len ako „dotknutá osoba“) v rozsahu v akom sú úvedené v objednávke, spracúva prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov na účely vykonania platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy a zabezpečenia nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvných vzťahov a vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy. Prevádzkovateľ môže osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť aj ďalším osobám (príjemcom), ku ktorým patria: (i) spoločnosti v skupine FLAMEshoes Europe (na administratívne účely), (ii) nájomní prepravcovia, (iii) obchodní zástupcovia spoločnosti FLAMEshoes Europe, s. r. o., (iv) spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok, (v) speditérske spoločnosti, (vi) a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinná svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ s ňou nevie uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať v súlade s osobitnými predpismi po dobu 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
  2. Dotknutá osoba má v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov nasledovné práva: (i) právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, o tom či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú ako aj prístup k nim, (ii) právo na opravu alebo doplnenie údajov, (iii) právo na vymazanie, (iv) právo obmedzenie spracúvania týchto údajov, (v) právo na prenosnoť údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie vyššie uvedených práv zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe takejto žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov
  3. Marketing: Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj za účelom zasielania marketingových ponúk. Právnym základom spracúvania osobných údajov je sledovanie oprávneného záujmu prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na marketingové účely podľa ustanovení platných právnych predpisov ochrany osobných údajov a zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru. Osobné údaje môžu byť za týmto účelom poskytnuté aj ďalším osobám (príjemcom), akými sú: (i) obchodní zástupcovia spoločnosti, (ii) a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám dotkutých osôb bude prevádzkovateľ na základe histórie objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať aktivity dotknutých osôb na jeho webových sídlach, cookies a google analytics. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely má dotknutá osoba právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať.
  4. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: objednavky@flameshoeseurope.sk. Dotknutá osoba vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomá dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.